RODO

Ogólna klauzula dotycząca korespondencji:

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest CZĘSTOCHOWA WIOLINOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa.

„Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji związanej z działalnością gospodarczą CZĘSTOCHOWA WIOLINOWA Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych będą podmioty współpracujące gospodarczo z administratorem, którym ujawnienie Państwa danych osobowych będzie konieczne do realizacji celu przetwarzania. W szczególności, będą to podmioty świadczące na rzecz administratora usługi IT lub odpowiednio usługi pocztowe – jeżeli wybraną przez Państwa formą kontaktu z administratorem jest forma listowna.

Państwa dane mogą zostać również ujawnione innym podmiotom, w tym podmiotom publicznym, jeżeli na podstawie przepisu powszechnie obowiązującego prawa, administrator będzie zobowiązany ujawnić tym podmiotom Państwa dane osobowe.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego Państwa dane zostały pozyskane.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych w kierowanej do administratora korespondencji jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji celu przetwarzania.”

Inspektor Ochrony Danych Osobowych :

Jakub Kornecki

Kontakt: iod@czestochowawiolinowa.pl