30.11.2020

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


Rada Nadzorcza spółki Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa,
działając na podstawie Artykułu 19 ust. 2 pkt 7) Umowy Spółki

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie za okres 09.07.2019 r. – 31.12.2020 r. oraz rok obrotowy 2021 i sporządzenia z nich pisemnego sprawozdania oraz sprawozdań Zarządu z działalności spółki za wskazane okresy.

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania za okres 09.07.2019 r. – 31.12.2020 r. oraz rok obrotowy 2021, w tym sprawozdań Zarządu z działalności spółki za wskazane okresy.

Zamówienie realizowane będzie na podstawie zawartej ze Spółką umowy. Zamawiający zastrzega, że wybór określonej oferty przez Radę Nadzorczą spółki Częstochowa Wiolinowa sp. z o.o. stanowi podstawę do zawarcia umowy z oferentem w zakresie badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania.

W wyniku przeprowadzonego badania wyłoniony oferent

– sporządzi i przekaże pisemne sprawozdanie z badania zgodnie z treścią art. 83 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

– przekaże do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzone dla Zarządu Spółki (w formie listu do zarządu ) informacje o problemach w systemie rachunkowości Spółki;

Od firmy audytorskiej oczekujemy:

– gotowości do uczestnictwa kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia Wspólników celem złożenia wyjaśnień i informacji z przeprowadzonego badania i jego wyników w razie takiej potrzeby. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Wspólników ponosi oferent w ramach ceny oferty

Składana oferta winna zawierać:

a) informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności, wpisie na listę firm audytorskich oraz liczbie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę biegłych rewidentów i wpisie tych osób do rejestru biegłych rewidentów, a ponadto liczbie osób będących asystentami biegłych rewidentów (łącznie z osobami wykonującymi prace administracyjne), doświadczeniu biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych

 1. b)  oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych,

 2. c)  oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiedni przeprowadzenie badania

 3. d)  oświadczenie o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym o spełnianiu warunków określonych w art. 4 ust 2-5 ustawy o biegłych rewidentach

 4. e)  określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

 5. f)  ceny ryczałtowe netto i brutto w złotych za przeprowadzenie badania stanowiącego

  przedmiot oferty, sporządzenie pisemnego sprawozdania, w tym sprawozdań Zarządu z działalności spółki za wskazane okresy, uwzględniającą wszystkie koszty (osobowe lub rzeczowe), jakie musi ponieść oferent celem przeprowadzenia badania poszczególnych sprawozdań finansowych za okres 09.07.2019 r. – 31.12.2020 r. oraz rok obrotowy 2021,

 6. g)  wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych, przy czym ostateczny termin przeprowadzenia badania sprawozdań jednostkowych określa się na:
  – dzień 12 marca 2021 roku za okres 09.07.2019 r. – 31.12.2020 r.
  – dzień 12 marca 2022 roku za rok obrotowy 2020

 7. h)  wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich trzech lat (sprawozdania za lata 2017, 2018, 2019) z podaniem liczby tych podmiotów oraz ich nazw i wskazaniem podmiotów z udziałem Skarbu Państwa

 8. i)  pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i Zgromadzeniu Wspólników oraz posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu,

 9. j)  poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,

 10. k)  aktualny odpis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru

 11. l)  projekt umowy o badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych

  sprawozdań

Dopuszcza się możliwość wspólnego składania ofert na badanie sprawozdań finansowych przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Oferty należy przesyłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub składać osobiście w siedzibie Spółki w Częstochowie przy Al. Pokoju 44, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 14.12.2020 roku do godz. 12.00. Kopertę należy opatrzyć adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o. w Częstochowie.”

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki.

Oferty złożone po upływie wskazanego powyżej terminu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie ww. terminu poprzez działania lub zaniechania składającego ofertę lub podmiotu działającego w jego imieniu lub na jego rzecz celem złożenia oferty, w szczególności podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie, w związku z tym jakiekolwiek wymienione okoliczności nie mogą stanowić podstawy do żądania przywrócenia terminu do złożenia oferty lub jego przedłużenia.

Otwarcie ofert przez Radę Nadzorczą nastąpi do dnia 15.12.2020 roku w siedzibie Spółki. Zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 21.12.2020 roku.

Informacje dodatkowe:

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Oferenci mogą uzyskać dodatkowe informacje drogą elektroniczną pod adresem e-mail: robert.lecinski@czestochowawiolinowa.pl w terminie 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

Szanowni Państwo,

w treści przesłanego ogłoszenia znalazł się błąd dotyczący początkowej daty, od której ma zostać sporządzone badanie sprawozdania za rok 2020. Spółka została zawiązana w dniu 09.07.2020r i początkową datą od której będzie sporządzane sprawozdanie finansowe podmiotu jest dzień 09.07.2020r a nie 09.07.2019r.

z poważaniem  

Robert Leciński