OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU  PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
Rada Nadzorcza Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o. w Częstochowie, 
Al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa, 
 

działając na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 7) Umowy Spółki oraz  „Wytycznych dotyczących procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa” z września 2017 roku, 

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o. w Częstochowie (Spółka) za rok obrotowy 2022 i rok obrotowy 2023 i sporządzenia z nich pisemnego sprawozdania 

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2022 i rok obrotowy 2023 i sporządzenia z nich pisemnego sprawozdania.  

Zamawiający zastrzega, że wybór określonej oferty przez Radę Nadzorczą Częstochowa Wiolinowa Sp. z  o.o. stanowi podstawę do zawarcia umowy z oferentem w zakresie badania sprawozdania finansowego Spółki.  

W wyniku przeprowadzonego badania  wyłoniony oferent 

– sporządzi i przekaże pisemne sprawozdanie z badania zgodnie z treścią art. 83 ustawy z dnia 11.05.2017r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415. Z późn. zm.  – dalej Ustawa lub Ustawa o biegłych rewidentach)  

– przekaże do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzone dla Zarządu Spółki (w formie listu  do zarządu) informacje o problemach w systemie rachunkowości Spółki  

 

Od firmy audytorskiej oczekujemy: 

– gotowości do uczestnictwa kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników celem złożenia wyjaśnień i informacji  
z przeprowadzonego badania i jego wyników w razie takiej potrzeby. Koszty uczestnictwa  
w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w Zgromadzeniach Wspólników ponosi oferent w ramach ceny oferty  

Składana oferta winna zawierać: 

 • informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia przez niego działalności,  wpisie na listę firm audytorskich oraz liczbie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę biegłych rewidentów i wpisie tych osób do rejestru biegłych rewidentów, a ponadto liczbie osób będących asystentami biegłych rewidentów (łącznie z osobami wykonującymi prace administracyjne), doświadczeniu biegłych rewidentów w badaniu sprawozdań finansowych  
 • oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczeń celem ich zminimalizowania  
 • oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi  odpowiedni przeprowadzenie  badania 
 • oświadczenie o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym o spełnianiu warunków  określonych w art. 4 ust 2-5 ustawy o biegłych rewidentach  
 • określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta, 
 • ceny ryczałtowe (netto i brutto tj. z podatkiem VAT) oddzielnie za każdy badany rok obrotowy za przeprowadzenie badań poszczególnych jednostkowych sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdań finansowych 
 • wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych, przy czym ostateczny termin przeprowadzenia badania sprawozdań jednostkowych określa się na: 

 

– dzień 12 marca 2023 roku za rok obrotowy 2022 

– dzień 12 marca 2024 roku za rok obrotowy 2023 

 

 • wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich trzech lat (sprawozdania za lata 2021, 2020, 2019) z podaniem liczby tych podmiotów oraz ich nazw, 
 • pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników oraz posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu, 
 • dokument stwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oferenta z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej – w formie poświadczonej za zgodność kserokopii  
 • aktualny odpis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru 

 

Dopuszcza się możliwość wspólnego składania ofert na badanie sprawozdań finansowych przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę. 

Termin, sposób i miejsce składania ofert: 

Oferty należy przesyłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub składać osobiście w siedzibie Spółki w Częstochowie przy Al. Pokoju 44, w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 24.11. 2022  roku do godz. 15.00. Kopertę należy opatrzyć adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o.  w Częstochowie.” 

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki. 

Oferty złożone po upływie wskazanego powyżej terminu nie będą podlegać rozpatrzeniu. 

Otwarcie ofert przez Radę Nadzorczą nastąpi do dnia 28.11.2022 roku w siedzibie Spółki. 

Zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 28.11.2022 roku.  

Informacje dodatkowe: 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

Umowa na sporządzenie sprawozdania jednostkowego Częstochowa Wiolinowa Sp. z o.o. z/sw Częstochowie  zawarta zostanie na zasadach wskazanych we wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.  

Oferenci mogą uzyskać dodatkowe informacje drogą elektroniczną pod adresem e-mail: robert.lecinski@czestochowawiolinowa.pl  w terminie 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia. 

Inwestor oczekuje od podmiotów, które będą składały oferty, doświadczenia z zakresu badania spółek z udziałem Skarbu Państwa.

W załączeniu: